VRIJWARINGSVERKLARING AANSPRAKELIJKHEID EN AANVAARDING EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Door ondertekening van dit document verklaart ondergetekende, Bewust Zijn* nimmer aansprakelijk te zullen stellen. 

Ik, 

naam:                           _____________________                                           geb.datum: ___________

adres:                           _____________________                                          

Postcode:                    _____________________                                           Plaats:     _________________________

verklaar hierbij, dat ik: 

  1. Bewust Zijn heb verzocht mij te begeleiden middels technieken die van invloed zijn op mijn seksuele energie en mijn seksualiteit;
  2. Mijn volledige toestemming geef aan Bewust Zijn mij hierin te begeleiden; seksuele handelingen tussen mijzelf en hem kunnen hierbij plaatsvinden; 
  • Voldoende ben geïnformeerd over de inhoud van de sessie(s) en ik deze informatie volledig heb begrepen;
  1. Volledig bewust ben van de mogelijke emotionele, mentale en fysieke gevolgen van Tantrische sessies en de daarbij behorende technieken;
  2. Ten opzichte van Bewust Zijn afzie van schadeaanspraken in welke vorm dan ook:
  • Bewust Zijn zal ik nimmer aansprakelijk stellen voor schade, van welke aard ook, welke het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie en/of adviezen verstrekt in verband met onze sessie(s). 
  • Ik ben volledig verantwoordelijk voor alle risico’s, blessures, mentaal en/of emotioneel letsel of schade, die kunnen ontstaan als gevolg van een Tantrische sessie. Bewust Zijn kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Bewust Zijn. Ik neem geheel vrijwillig deel aan de sessie(s) en uitsluitend ter bevordering van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling;
  • Ik heb van tevoren Bewust Zijn op de hoogte gesteld van eventuele lichamelijke, psychische en/of emotionele klachten die mijn gezondheid in gevaar zouden kunnen brengen. Wanneer bij de uitleg van de oefeningen alsnog zou blijken dat er sprake is van dergelijke klachten, dan breng ik Bewust Zijn daarvan onmiddellijk op de hoogte.
  • Ik zal tijdens de sessie(s) niets doen of met mij laten gebeuren tegen mijn wil. Ik meld Bewust Zijn onmiddellijk mijn beslissing om een oefening of handelingen niet te zullen uitvoeren of toe te laten.

Ik ben mij ervan bewust dat ik door ondertekening van deze verklaring Bewust Zijn van iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, vrijstel die als gevolg van mijn verzoek om Tantrische begeleiding zou kunnen ontstaan. Ik draag dan ook volledige verantwoordelijkheid voor mijn beslissing om begeleid te worden middels technieken door Bewust Zijn.

Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld en ondertekend.

Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil heb ondertekend.

Plaats: _______________________________           Datum: ___________________________

Naam: _______________________________           Handtekening: _____________________

 

 

*Bewust Zijn is een samenwerkingsverband van Bewust zijn Heiloo (Edith Burgering), Bewust zijn Grou (Eric van der Linden) en Pura Vida Maria (Maria van der Linden). Deze vrijwaring omvat zowel de inbreng van Edith en Eric alsmede hun medewerkers.